بازار ما:

بازار ما كليه سازمانهاو بنگاهای اقتصادي- صنعتي كشور مي باشند كه به بقا و توسعه فعاليتهاي خويش در يك فضاي رقابتي مي انديشندو جهت نیل به این اهداف،در صدد چالاك نمودن سازمان وبهسازي فرايندهاي مديريتي و كسب وكار خویش  می باشند و استفاده از خدمات مهندسي و حرفه ای را در دستور  کار خود قرار داده اند.

 

 

  دامنه خدمات ما:

خدمات قابل عرضه توسط ما كه بر مبناي قابليتها و توانمنديهاي بنيانگزاران و مديران و كارشناسان اين شركت تعريف شده است متمركز بر خدمات و مشاوره مهندسي در حوزه هاي ذيل مي باشد:

 

*      تامین قطعات الترونیکی و مکانیکی صنایع خودرو سازی

*       ارائه کلیه خدمات بازرگانی خارجی و داخلی

*       ارائه راهکارهای امنیتی و حفاظتی سازمانها

*        ارائه سیستمهای اتوماسیون صنعتی و سازمانی

*       ارائه و توسعه سیستمهای کنترل پروژه

 

 

فعالیتهای ما:

1- تامین قطعات مورد نیاز صنایع سنگین، خودروسازی، نفت و گاز

2-رائه راهکارهای فنی و مهندسی صنایع

3- ارائه و تامین سیستمهای اتوماسیون صنعتی

4- طراحی وتولید و فروش سیستمهای الترونیکی صنایع خودرو سازی و نفت و گاز

5-طراحی و اجرا سیستمهای کنترل هوشمند خانگی و صنعتی

 

مزاياي رقابتي ما:

*       تكيه بر دانش روز و تطبيق آن با ويژگيهاي اقتصادي – صنعتي كشور

*       نگرش سيستمي و مهندسي در حل مسائل اقتصادي – صنعتي

*       تمركز بر رويكرد برنده- برنده (win-win) در ارتباط با مشتريان و كارفرمايان

*       مديريت و مهندسي فرايندهاي كسب و كار با تكيه بر دانش و تجربيات مديران وتیمهای تخصصی شركت