شركت ارتباط پردازان تجارت ایرسا

 

 مهمترین ارزشهای ما عبارتند از:

o        احترام به اعتماد متقابل

o        تکیه بر اصل کیفیت خدمات

o        احترام به کلیه ذینفعان و شرکای تجاری

o        بومی سازی دانش فنی وتکنولوژی در حوزه های خدماتی شرکت

o        توجه به پرورش و توسعه منابع انسانی بعنوان بزرگترین سرمایه های معنوی و مادی شرکت

 

رسالت ما:

توسعه كارآفريني ،از طريق جذب و بكارگيري دانش و تكنولوژي روز در حوزه هاي خدماتي تعريف شده،

 و بومي سازي آن با استفاده از ظرفيتهاي انساني و پتانسيلهاي حرفه اي موجود درشرکت و عرضه آن به مشتریان

 داخل و خارج از کشور  مي باشد.

 

چشم انداز ما:

چشم انداز این شرکت طی پنجسال(95-1390) تبدیل شدن به یکی از بزرگترین شرکتهای  ارائه کننده خدمات مهندسی و مشاوره صنعتی و بازرگانی، درحوزه خدمات تعریف شده در سطح کشور میباشد.

هدف ما:

هدف اصلی ما جلب اعتماد مشتريان است و در اين راستا با بكارگيري دانش روز و استفاده از تجارب مديران

و كادرهای حرفه ای در شركت، در ابتدا توانايي هاي خود را با نيازها و اهداف مشتري همسو نموده و سپس

 دانش و تجارب خودرا با آنها تسهيم و مشتريان را در مديريت و اجراي فرایندها در دستیابی به اهداف

 سازماني ياري  مي نماييم.

 

بازار ما:

بازار ما كليه سازمانهاو بنگاهای اقتصادي- صنعتي كشور مي باشند كه به بقا و توسعه فعاليتهاي خويش در يك فضاي رقابتي مي انديشندو جهت نیل به این اهداف،در صدد چالاك نمودن سازمان وبهسازي فرايندهاي مديريتي و كسب وكار خویش می باشند و استفاده از خدمات مهندسي و حرفه ای را در دستور  کار خود قرار داده اند.

 

 دامنه خدمات ما:

خدمات قابل عرضه توسط ما كه بر مبناي قابليتها و توانمنديهاي بنيانگزاران و مديران و كارشناسان اين شركت تعريف شده است متمركز بر خدمات و مشاوره مهندسي در حوزه هاي ذيل مي باشد:

 

*      تامین قطعات الترونیکی و مکانیکی صنایع خودرو سازی

*       ارائه کلیه خدمات بازرگانی خارجی و داخلی

*       ارائه راهکارهای امنیتی و حفاظتی سازمانها

*        ارائه سیستمهای اتوماسیون صنعتی و سازمانی

*       ارائه و توسعه سیستمهای کنترل پروژه